Tag Archives: วิ่งระยะกลาง

การวิ่งระยะกลาง

วิ่งระยะกลางหมายถึงในระยะทาง800และ 1,500 เมตร นักกรีฑาวิ่งระยะกลางต้อง เป็นผู้ที่มีความพร้อมของร่างกายในด้านกำลังความเร็วความอดทน มีไหวพริบดีในการก้าวเท้าที่ดีและมีทักษะและจังหวะในการก้าวเท้าที่พร้อมเพรียงกัน Continue reading การวิ่งระยะกลาง